GREEN CAST®

Green Cast® הוא דור חדש של פרספקס יצוק העשוי מ100% MMA אקריליק ממוחזר.  ייצור Green Cast® מתחיל עם איסוף שאריות ייצור ופסולת אקרילית לאחר שימוש הנאסף ברחבי אירופה, מיון, וגריסה. פסולת זה משוחזר באמצעות פיצוח תרמי, שמוציא את הממיס המקורי מPMMA, ולאחר מכן זיקוק, שמניב MMA ממוחזר. תהליך זה מייצר תוצרי-לוואי, המשמשים באותו תהליך להפיק אנרגיה, מה שמקטין את טביעת הרגל הפחמני  הסופי של המוצר. הMMA הממוחזר מהווה 100% מהחומר לייצור יריעות Green Cast® במקום פרספקס בתולי, דבר שמקנה לפסולת חיים חדשים ומקטין את השימוש בחומר גולמי. 

יריעות Green Cast® אינן מכילות חומר כלשהו מרשימת ה- SVHC (חומרים מסוכנים) ביותר מ-0.1% ועומד בתקנות העדכניות לגבי חומרים מסוכנים. בנוסף, Green Cast® הוא 100% ללא VOC ו-HFC. 

שילוט העשוי מ- Green Cast® מיוצר במפעלנו בבילונד, דנמרק, שכל החשמל שלו נייטרלי בפליטת פחמן והגרפיקה המודפסת מאושר כידידותי לסביבה. כל הפסולת מייצור Green Cast® במפעלנו נאסף ונשלח בחזרה למיחזור. 

כאשר יש ל Green Cast® את אותו חוזק ואותן תכונות פונקציונליות כמו פרספקס בתולי, ייצורו משתמש בפחות מים ומשאבים ראשוניים ובסופו של דבר עוזר להוריד את כמות פסולת הפלסטיק שמגיע למזבלות או לשריפה. טביעת הרגל הפחמני של Green Cast® הוא 75% יותר נמוך מפרקספקס בתולי לאורך כל הדרך וניתן למיחזור חוזר רב-פעמי.